Panowanie pierwszych Piastów – Mieszko I i jego potomkowie

Panowanie Mieszka I przypadło na czasy, kiedy konsolidowały się również państwa sąsiadów. Prowadziło to do licznych konfliktów i prób podporządkowywania sobie tych samych ziem. Ziemia Wiślan z Krakowem pozostała pod władzą czeskich Przemyślidów do końca panowania Mieszka.

Panowanie Piastów – rok 990 n.e.

Do 990 roku panowali oni również nad Śląskiem. Który zajęli ponownie w latach 1039-1050. Natomiast w ręku Bolesława Chrobrego pozostawały przez kilkanaście lat Morawy i Słowacja. Grody Czerwieńskie zajmowali kolejno: Włodzimierz Wielki w 981 roku, Bolesław Chrobry w 1018, Jarosław Mądry w 1031. Z cesarstwem i Zaleśnymi od niego margrabiami władcy Polski rywalizowali o tereny Wieletów (Mieszko I w 963 i 972, Bolesław Krzywousty po 1129). O ziemie Łużyc i Milska Bolesław Chrobry toczył wojny z cesarzem Henrykiem II (1002-1018). Niemcy odzyskali je w 1031 roku. Ekspansję na Pomorze podejmowali też Duńczycy. Nie przyniosły sukcesu wyprawy Bolesława Chrobrego do Prus.

Nie wszystkie wyprawy wojenne kończyły się podbojem, wiele miało na celu zdobycie łupów albo wymuszenie na przeciwniku ustępstw politycznych. Taki charakter miały wyprawy Bolesława Chrobrego do Pragi w 1003 roku i do Kijowa w 1018, a także niektóre wojny Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego. Państwo polskie najeżdżali władcy Niemiec (1005, 1017, 1109) i Czech (1039).

Podstawową siłą zbrojną państwa Piastów była drużyna, początkowo utrzymywana przez władcę z danin od ludności. Od czasów Kazimierza Odnowiciela książę w zamian za utrzymanie konia bojowego i stawianie się zbrojnie na wezwanie zwalniał rycerza z innych świadczeń. Drużyna towarzyszyła władcy w podróżach po kraju, stanowiła załogę grodów, a przede wszystkim monarcha prowadził z nią wyprawy wojenne. W razie najazdu z zewnątrz powoływano pospolite ruszenie wszystkich mężczyzn.

W walkach obronnych największą rolę odgrywały grody – fortyfikacje drewniano-ziemne, wzmacniane kamieniami i otoczone fosą. Przede wszystkim wykorzystywano przeszkody naturalne – bagna, rzeki, ale także budowano sztuczne – wały, przesieki.

Ciekawe artykuły dotyczące historii Polski znajdziesz w serwisie https://www.ehistoria.pl/.

Dynastia Piastów – podsumowanie

Państwo średniowieczne nie miało stałej stolicy. Władca jeździł po kraju, zatrzymując się w grodach, zwłaszcza ważniejszych, będących jednocześnie siedzibami biskupów. Kontrolował w ten sposób państwo, a także mógł wyżywić dwór i drużynę bez konieczności transportowania zapasów często do odległej stolicy.